Ouderbetrokkenheid

De IKC Raad

De ikc raad bestaat uit:

 • Gianni Piazza (Ouder en Voorzitter)
 • Claudia van Ooijen (ouder)
 • Mendy Meijnen (ouder)
 • Barbara van Gessel (leerkracht)
 • Danny Arends (leerkracht)
 • Martine Peteres (Leerkracht)
 • Jan Willem Willemsen (opvang)

De IKC-raad, bestaande uit de Oudercommissie Opvang en Medezeggenschapsraad Onderwijs, denkt mee en geeft advies aan de directie van de school over diverse (beleids)zaken die het IKC aangaan. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en dat hun belang wordt behartigd. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, de formatie (inzet van personeel), de begroting, de communicatie, de zorg en de jaarplanning. De voorzitter van de IKC raad is via het volgende mailadres bereikbaar: ikcraadbinnenstebuiten@wonderwijs.nl.

De Ouderraad

Een ouderraad is een groep ouders die allerlei (jaarlijks terugkerende) activiteiten organiseert voor de leerlingen van de school en hun ouders. De ouderraad is bereikbaar via de mail: or.binnenstebuiten@wonderwijs.nl.

Daarbij hanteert de ouderraad de volgende uitgangspunten:
 • De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van diverse, niet-onderwijs gerelateerde activiteiten.
 • Bij elke activiteit bepaalt de school (in samenspraak met de ouderraad) de kaders waarbinnen de betreffende activiteit georganiseerd wordt.
 • De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • De ouderraad is expliciet niet het aanspreekpunt voor individuele problemen op school. Hiervoor kunnen ouders terecht bij de betreffende leerkracht, directie of (indien van toepassing) de medezeggenschapsraad.

De doelstellingen en taken van de ouderraad staan beschreven in het reglement en het huishoudelijk reglement.

De doelstellingen zijn:
 • De ouderraad dient de belangen van alle ouders te vertegenwoordigen in de school en heeft een eigen verantwoordelijkheid.
 • De betrokkenheid en de samenwerking met de ouder(s) en school bevorderen en stimuleren
 • De ouderraad dient op te komen voor de belangen en het welzijn van de kinderen namens de ouders.
 • De ouderraad wil zoveel mogelijk ouders bij de school betrekken en de verschillende soorten activiteiten onder deze ouders verdelen, met als doel de wereld van de kinderen, zowel in als buiten de school, op elkaar af te stemmen.
Activiteiten

Activiteiten die (mede)georganiseerd worden door de ouderraad zijn: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Koningsspelen, Pasen, Avondvierdaagse, de schoolfotograaf, schoolreisje 1-2, kamp 3-4, kamp 5-6, kamp 7-8, de laatste schoolweek en het afscheid van groep 8.

Naast bovengenoemde feesten en partijen onderneemt de ouderraad ook incidentele activiteiten die beantwoorden aan de doelstellingen van de ouderraad.

Themareisjes

Bij de thema’s organiseren alle groepen zogenaamde themareisjes. Afhankelijk van het onderwerp worden er voor de groepen excursies georganiseerd of mensen/instellingen uitgenodigd. Met deze excursies/gastlessen halen we de wereld naar binnen of zoeken de wereld op. Hierdoor krijgen de thema’s nog meer betekenis voor kinderen en zijn ze nog meer betrokken bij het onderwijs op school. Hierbij kun je denken aan bezoeken aan musea, bedrijven, restaurant, brandweer, gastsprekers enzovoorts. De kinderen maken kennis met de “echte wereld”. Een gedeelte van de ouderbijdrage wordt ingezet om dit kenmerkende element van het onderwijs financieel te ondersteunen.

Samenstelling

De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze treden op als het dagelijks bestuur van de ouderraad. De andere leden zijn vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen. Namens het team maken ook enkele leerkrachten deel uit van de ouderraad.

Samenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter Dennis van Dalfsen
Secretaris Manon Berendsen
Penningmeester Richard Postma


De ikc raad bestaat uit:

Gianni Piazza (Ouder en Voorzitter)
Claudia van Ooijen (ouder)
Mendy Meijnen (ouder)
Michiel van Veen (ouder)
Barbara van Gessel (leerkracht)
Danny Arends (leerkracht)
Martine Peteres (Leerkracht)
Monique van Rooijen (Leerkracht)
Jan Willem Willemsen (opvang)

Namens het team Martine Venselaar
Alexia Roelofs
Tanja Veenbrink
Amy Houkes
IKC Binnenstebuiten is een samenwerking tussen
Kinderopvang Zonnekinderen en Stichting Wonderwijs
© 2023 IKC Binnenstebuiten | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch Ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline