Het ABC

Het ABC van IKC Binnenstebuiten

Lees hier op alfabetische volgorde de praktische informatie over onze school.

Absentie

Wanneer uw kind ziek is (of om andere reden afwezig) wordt u verzocht het IKC hiervan via de App in kennis te stellen. Wanneer uw kind afwezig is zonder melding maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek uw kind tijdig af te melden. Indien u zoon/dochter niet is afgemeld nemen wij contact met u op. Wanneer anderen dan ouders gevraagd zijn om de kinderen af te halen, wordt u dringend verzocht dit vooraf te melden bij de leerkracht.

 

Adreswijziging

Indien u verhuist naar een andere woonplaats en uw zoon/dochter een andere school zal bezoeken dient u uw kind af te melden. Wanneer u verhuist maar uw zoon/dochter blijft op IKC Binnenstebuiten dient u de adreswijziging door te geven aan de directie. Het is voor ons erg belangrijk dat we u of een contactpersoon altijd kunnen bereiken. We verzoeken u dan ook dringend nieuwe e-mailadressen en telefoonnummers door te geven aan de leerkracht. Indien u zoon/dochter IKC Binnenstebuiten verlaat stelt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport op voor de nieuwe school.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het onderwerp privacy is belangrijk omdat er steeds meer gegevens digitaal worden opgeslagen. De digitale mogelijkheden worden steeds groter en de daarmee gepaard gaande risico’s van inbreuk op de privacy nemen toe. Om de privacy nog beter te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.

 

Allergie

Werkwijze allergieën en intoleranties IKC Binnenstebuiten.
Binnen het IKC zijn twee ouders aangesteld om invulling te geven aan het coördinatorschap rond het thema ‘aangepaste voedingspatronen als gevolg van allergieën, intoleranties en geloofsovertuiging’.
Het gaat om eten en drinken dat door de ouderraad of school wordt aangeboden tijdens themadagen, of feesten zoals carnaval, Pasen, Koningsdag, Sinterklaas en Kerst, etc. Traktaties in de klas vallen niet onder deze werkwijze. Mochten ouders hierover wat willen afstemmen dan loopt dit via ouders onderling, zonder tussenkomst van de school of ouderraad.
Contact ouderraad / school:
Activiteiten vanuit ouderraad of school, waarbij eten of drinken wordt verzorgd, worden ± 1 week voor het evenement doorgesproken / doorgemaild met de coördinatoren. De coördinator vraagt de specifieke informatie uit aan de school / ouderraad zoals:

 • Wanneer is het evenement?
 • Waar wordt het georganiseerd?
 • Wat wordt er gegeten of gedronken? (wat zijn bijv. de ingrediënten)
 • Waar wordt het bereid?
 • Is er een externe cateraar bij betrokken zo ja de contactgegevens
 • Etc.

Wat bekend is wordt doorgegeven, en wat nog niet bekend is wordt ook doorgegeven zodat ouders zelf een afweging kunnen maken of ze alvast wat willen regelen op eigen kosten. Deze gegevens worden door de coördinator dan zo snel mogelijk gemaild aan alle ouders die een kind met een aangepast voedingspatroon op school hebben. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan dit gevraagd worden aan de coördinator of leerkracht die de extra info opvraagt. Ouders/verzorgers kunnen vervolgens zelf beoordelen of het kind veilig mee kan doen of dat er een alternatief geregeld/aangeboden moet worden door ouders zelf.

Aanmelden

Aanmelden voor de mail kan door een mail te sturen aan:
allergiekidsdeboemerang@gmail.com.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van eventuele wijzigingen in de contactgegevens. Deelname aan de mailgroep is vrijblijvend.

Toelichting op de bedoeling van de werkwijze.
Deze werkwijze is erop gericht om de communicatie rondom eten en drinken voor kinderen met een aangepast voedingspatroon te optimaliseren. Door het IKC, de ouderraad en de coördinatoren is de intentie uitgesproken dit zo goed mogelijk vorm te geven. Echter ook communicatie blijft mensen werk.

De eindverantwoordelijkheid voor het eten en drinken voor de kinderen met een allergie, intolerantie of geloofsovertuiging blijft te allen tijde bij de ouders / verzorgers. Er vindt geen compensatie van de ouderbijdrage plaats omdat het deel gereserveerd voor eten en drinken in de totale ouderbijdrage minimaal is.

 

Bibliotheek

Wij stimuleren van harte dat uw kind lid is van de bibliotheek. Hierbij is zowel het “met plezier lezen” en het opzoeken en verwerken van informatie belangrijk. Het abonnement van de bieb is gratis. Met dit abonnement kunt u terecht bij bibliotheek Lingewaard en bij onze schoolbibliotheek. U kunt gebruik maken van schoolwise (zie website) om boeken te reserveren.

 

Communie en vormsel

De kinderen van groep 4 worden in de gelegenheid gesteld om de Eerste Heilige Communie te doen. De voorbereiding wordt opgezet door een van de pastores, de parochie en ouderwerkgroepen die gevormd worden uit ouders van de communicanten. Deze voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats. Het sacrament van het H. Vormsel wordt de laatste jaren om de twee jaar toegediend. Dit betreft jongens en meisjes uit groep 8 en de brugklas. De voorbereiding wordt verzorgd door één van de pastores samen met een aantal ouders. Voor zowel de Eerste H. Communie als voor het H. Vormsel, worden de ouders tijdig uitgenodigd hun zoon of dochter aan te melden bij de parochie.

 

Functionaris gegevensbescherming

Lumen Group BV
fg@lumengroup.nl
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht
030-8896575
Contact is ook mogelijk via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

 

Gescheiden ouders

Om onduidelijkheid te voorkomen willen wij u graag laten weten op welke wijze de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is geregeld. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind tenzij dit door een wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen bijvoorbeeld een schoolgids, nieuwsflits of rapport (kopie) krijgen. Onze intentie is zoveel mogelijk informatie digitaal te verstrekken. Indien ouders een tweede exemplaar wensen van informatie op papier (bijv. schoolgids of rapport). De leerling krijgt één exemplaar mee. Indien ouders een tweede exemplaar wensen kunnen zij dit aan de leerkracht doorgeven. De informatie moet u wel zelf op school ophalen. Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind moeten de ouders het samen eens zien te worden over de afvaardiging, één van de twee of samen. Eventuele nieuwe partners van gescheiden ouders kunnen alleen aan de gesprekken deelnemen met toestemming van alle betrokkenen. In het geval van bijzonderheden verwachten wij dat de ouders elkaar informeren.

 

Gevonden voorwerpen

Bij onze conciërge worden de gevonden voorwerpen verzameld. U kunt bij hem terecht om te informeren of uw zoekgeraakte spullen zijn gevonden. Ieder half jaar worden de gevonden voorwerpen uitgestald op de tribunetrap.

 

Groepsindeling

Aan het eind van het schooljaar wordt de nieuwe groepsindeling gecommuniceerd met de ouders. Het uitgangspunt hierbij is dat we homogene groepen formuleren. De groepsindeling is afhankelijk van het aantal kinderen in de verschillende groepen. Als gevolg van de aantallen kan er besloten worden om een heterogene groep te formeren. De groepsindeling wordt opgesteld door het onderwijsteam van IKC Binnenstebuiten.

 

Gym

Al onze groepen 3-8 gymmen in sporthal De Brink. De kinderen van groep 1-2 sporten, volgens een vastgesteld rooster, in het speellokaal op school. De gymlessen worden, afhankelijk van de bevoegdheid, door de eigen leerkracht of een andere leerkracht gegeven. Op deze wijze kunnen we onze methode met spel en toestellessen volgen. Dit rooster komt tot stand in overleg met De Brink.

Vervoer
Voor het verplaatsen van en naar de gym zoeken we ouders die met ons de kinderen begeleiden. U kunt zich aanmelden voor een gezonde wandeling/fietstocht op de dinsdag, woensdag en/of vrijdag. Bij de groepen hangen intekenlijsten. Als alle ouders zich twee of drie keer inschrijven is het voor het gehele schooljaar ingevuld. Ook opa’s, oma’s en andere familieleden mogen worden ingeschakeld.

De kinderen van groep 3-4 die om 8.30 uur starten bij de gym worden door de ouders naar de gymzaal gebracht. De kinderen van groep 5-6 gaan met hun eigen fiets. Om 10.00 uur wandelen de kinderen van groep 3-4 met extra begeleiding naar school. De kinderen van groep 5-6 fietsen naar school. De kinderen van groep 3-4 die starten om 10.30 uur wandelen vanaf school met extra begeleiding naar de gymzaal. Deze kinderen worden om 12.00 uur bij de gymzaal door de ouders opgehaald. De kinderen van groep 5-6 fietsen heen en terug naar de gymzaal. De kinderen die ’s middags gymmen fietsen heen en terug naar de gymzaal. Voor de kinderen die gebruik maken van de BSO worden afspraken gemaakt.

Kleding
In verband met de vloer mag er niet gesport worden met gymschoenen met een zwarte zool. Daarnaast is sportkleding vereist. Hierbij moet je denken aan een sportbroekje, shirtje of turnpakje. Het is gemakkelijk als u de kleding zou willen voorzien met de naam van de kinderen. Gymschoenen worden (in tegenstelling tot in groep 1-2) niet bewaard op school.

 

Hoofdluis

Hoofdluis vormt een hardnekkig probleem op scholen. Luizen zijn overlopers, dus grote groepen mensen zijn bronnen van besmetting. Wij vragen u om uw kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. Twee plaatsen zijn daarbij erg belangrijk: achter de oren en bij het voorhoofd, omdat dat de warmste plekjes van het hoofd zijn. Indien uw zoon/dochter hoofdluis heeft verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht. Wat kunt u doen als uw zoon/dochter luizen blijkt te hebben?

 

Intern contactpersoon

Dit schooljaar zijn Niki van de Sar-Rink en Alex Nijenhuis intern contactpersoon van Binnenstebuiten.

Wat houdt dit in?
Voor klachten moet er in het Kindcentrum iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker, de intern begeleider of de directie.

Sommige klachten liggen echter heel gevoelig zoals racisme, discriminatie, pesten, en seksueel geweld. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de intern contactpersoon. Ouders en kinderen kunnen hier terecht om (vertrouwelijk) een gesprek aan te gaan als ze denken dat er sprake is van bovengenoemd machtsmisbruik. Zij luisteren, geven advies en proberen samen met de klager tot een oplossing te komen. Alex Nijenhuis is bereikbaar via 026-3275015 of via de mail a.nijenhuis@wonderwijs.nl..

. Niki Rink is bereikbaar via 026-3275015 of via de mail n.rink@wonderwijs.nl.

 

Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle kinderen in groep 2 worden onderzocht door de jeugdarts en assistente en alle kinderen in groep 7 door de verpleegkundige van de GG&GD Midden Nederland. U ontvangt de uitnodiging voor het bezoek rechtstreeks thuis. Het onderzoek vindt op school plaats. Bij het onderzoek van de kinderen uit groep 2 is een van de ouders/verzorgers aanwezig. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is wordt bepaald of (en welke) extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind.

Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Hierbij hoeven de ouders/verzorgers niet aanwezig te zijn. Het gaat hierbij om een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Indien uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026-3773805. Soms is het spreekuur op De Boemerang en soms op een andere school.

De GG&GD verzorgt ook een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over bijvoorbeeld bedplassen, druk gedrag, straf, slecht luisteren, eetproblemen, huilgedrag etc. Het spreekuur is gratis en u kunt telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 026-377 38 02.

 

Langdurig ziek

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs kunnen voortzetten, rekening houdend met de ziekte. Dit gaat in samenwerking met een consulente van het ziekenhuis of met een consulent van de onderwijsbegeleidingsdienst. Wij vinden het belangrijk dat de leerling ook in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Daarnaast willen we zoveel mogelijk het onderwijs continueren om leerachterstanden te voorkomen en bezig te blijven met de toekomst.

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders.
School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig – door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing.
Indien een leerling door de school/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.
Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

 

Leerlingverdeling

Het komt jaarlijks voor dat er nieuwe groepen moeten worden geformeerd. De groepsleerkrachten zorgen voor de nieuwe indeling van de groepen. Dit doen zij zeer zorgvuldig en na uitvoerig overleg. We hanteren hierbij de volgende criteria om tot een evenwichtige verdeling te komen:

 • de informatie uit observaties en ervaringen in de groep.
 • de gegevens uit het sociogram.
 • we houden rekening met vriendjes en vriendinnetjes.
 • de verdeling jongens – meisjes.
 • de verdeling van de kinderen uit één en dezelfde groep.
 • de verdeling van de leerlingen met speciale kenmerken.
 • de grootte van de groep.
 • de instroom van nieuwe leerlingen.

De directeur maakt niet de verdeling, hij is wel eindverantwoordelijk voor de verdeling. Dit betekent dat hij de criteria toetst waarmee de indelingen zijn gemaakt door de leerkrachten.

 

Leerplicht

Leerlingen, die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven als leerling. Wel is het belangrijk en verplicht om de leerling bij afwezigheid vooraf af te melden bij de leerkracht. Zij zijn echter nog niet leerplichtig. Vijfjarigen zijn voor ten hoogste vijf uren per week vrijgesteld van de verplichtingen de lessen te volgen. Van een beroep op deze vrijstelling dient mededeling te worden gedaan aan de directeur.

Jongste kleuters kunnen worden toegelaten na de dag van hun vierde verjaardag. De wet staat niet toe dat deze kinderen eerder worden toegelaten. Het kind mag van te voren meelopen in de groep om op deze manier kennis te maken. Onze school heeft m.b.t. de toelating een eigen beleid, wat inhoudt dat de kinderen worden toegelaten op de dag na hun verjaardag, of, in verband met een weekend of vakantie, zo spoedig mogelijk daarna. Voor alle andere gevallen worden er in overleg met de ouders afspraken gemaakt.

 

Logopediste

Namens de gemeente Lingewaard is de logopediste Marjon Rensen aangesteld om de scholen te bezoeken. Zij screent de kinderen van groep 2. Dit gebeurt onder schooltijd, zonder aanwezigheid van ouders. Op het inschrijfformulier vragen wij al toestemming te geven voor deze screening. Daarnaast onderzoekt ze op afspraak aangemelde kinderen. Dit kan, na overleg, op initiatief van ouders en leerkracht. De logopediste onderzoekt de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen. Na screening of onderzoek is er een schriftelijke terugkoppeling naar ouders. Als er aanleiding voor is wordt bepaald of (en welke) extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de spraak/taalontwikkeling van uw kind.

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt om de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage te bepalen. Voor dit schooljaar is deze vastgesteld op €44,- voor kinderen die voor 1 januari instromen en €30 voor de kinderen die na 1 januari instromen. Bij het bepalen van dit bedrag is gekeken naar de activiteiten die de ouderraad organiseert of ondersteunt. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL33 INGB 0001 725250 t.n.v. Ouderraad De Boemerang Huissen o.v.v. de naam van uw kind(eren). De financiële situatie wordt aan het eind van het schooljaar door de ouderraad geëvalueerd en indien nodig wordt het bedrag van de ouderbijdrage aangepast. Mocht het voor u bezwaarlijk zijn om het bedrag over te maken, neemt u dan contact op met de penningmeester. Uiteraard zal zij zeer discreet met uw bezwaar omgaan. Voor vragen met betrekking tot de ouderraad kunt u contact opnemen met een lid van de Ouderraad.

 

Pestprotocol

Alle kinderen moeten zich op onze school veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door duidelijke regels en afspraken te maken, kunnen kinderen en volwassenen, elkaar daarop aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Medewerkers en de IKC raad onderschrijven gezamenlijk dit protocol.

 

Plan van aanpak bij ongewenst gedrag

In het kader van veiligheidsbeleid is er o.a. een aanbod voor de sociale ontwikkeling om met elkaar een veilig en fijn leer- leefklimaat te realiseren. Onderdeel hiervan is ook onze aanpak bij ongewenst gedrag. Met deze aanpak willen we duidelijkheid en eenduidigheid creëren om zo snel mogelijk het gewenste gedrag te realiseren. De uitwerking vindt u in onderstaand document.

Plan van aanpak bij ongewenst gedrag

 

Privacy

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Klik hier voor informatie over ons reglement.

 

Schoolverzekering

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school toe gaat is de A.V.P., de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door school worden gedekt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de A.V.P. van de ouders/verzorgers van het kind (de veroorzaker is van de ‘schade’) aangesproken moeten worden. Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooltijden, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het kan voorkomen dat leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. Daartoe hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht vraagt, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.
SOP IKC Binnenstebuiten 2023-2024
 

Speelgoed

De kinderen mogen op de dag na hun verjaardag speelgoed meenemen en op de momenten dat dit wordt aangekondigd door de groepsleerkrachten (Sinterklaas, speelgoedmiddag, enz.).

 

Sponsoring

Voor het bedrijfsleven kan een school aantrekkelijk zijn voor sponsoractiviteiten. Gelet op de kwetsbaarheid van jongeren, hebben leerlingen recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben daarom afspraken gemaakt over sponsoring. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten convenant. Ons IKC houdt zich aan dit convenant, hanteert de uitgangspunten en houdt zich aan dit beleid.

 

 Stagiaires

Wij willen studenten graag de gelegenheid geven om het vak van groepsleerkracht, onderwijsassistent en klassenassistent via stages op ons IKC te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten uit. Daarnaast is de stagiaire behulpzaam in de dagelijkse praktijk. Ook studenten van andere opleidingen kunnen ingezet worden op IKC Binnenstebuiten.

 

Traktaties

De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren. U bent natuurlijk vrij om te kiezen wat uw zoon/dochter trakteert. Voor de leerkrachten hoeven er geen aparte traktaties te worden meegenomen. We zouden het op prijs stellen indien u kiest voor kleine gezonde traktaties. Houdt u ook rekening met de kinderen die een allergie hebben. Informeer even bij de leerkracht.

 

Tussendoortje

De kinderen mogen ’s morgens een stuk fruit en wat te drinken meenemen (liefst in een beker) voor in de pauze van 10.00 uur.

 

Verlof

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • verhuizing (1 dag);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag);
 • bij viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);

Vraag hier verlof aan.

 

IKC Binnenstebuiten is een samenwerking tussen
Kinderopvang Zonnekinderen en Stichting Wonderwijs
© 2024 IKC Binnenstebuiten | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch Ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline